Priebeh jazykového vzdelávania

Po absolvovaní auditu jazykových znalostí a schválení optimálneho modelu vzdelávania sa začína samotná výučba. Výučbu zabezpečujeme vo vlastných priestoroch alebo priamo u klienta. Education Training & Consulting company a.s. spolupracuje len s lektormi, ktorí prešli dôkladným výberovým procesom, sú odborne kvalifikovaní a ďalej vzdelávaní tak, aby boli schopní správne používať metodiku našej spoločnosti. Výkon lektorov je pravidelne monitorovaný (spätná väzba od študentov, reporty od administrátorov, hospitácie supervisorov a manažérov zodpovedných za jazykové vzdelávanie).

Počas trvania každého kurzu venujeme pozornosť monitorovaniu progresu študentov (priebežné testy zamerané na slovnú zásobu, preskúšanie gramatických javov, počúvanie); v prípade potreby ihneď prijímame nápravné opatrenia. Manažéri zodpovední za vzdelávanie zamestnancov môžu aktuálne informácie o priebehu vzdelávania pravidelne sledovať cez náš online informačný systém E-man.

Po absolvovaní predpísaného počtu vyučovacích hodín na jednej úrovni má každý frekventant možnosť absolvovať akreditačné skúšky, ktoré pozostávajú z písomnej a ústnej časti.  Výsledná známka je výsledkom oboch čiastočných hodnotení a je špecifikovaná v hodnotení študenta a na získanom certifikáte o absolvovaní jazykového kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva. Po skončení vzdelávania zároveň vypracujeme záverečnú hodnotiacu správu pre klienta. Správa obsahuje i naše odporúčania pre klienta s dôrazom na možnosti ďalšieho rozvoja zamestnancov.