Konverzačný kurz so zameraním na obchod, prezentáciu firmy a obchodné jednanie

Organizačná forma vzdelávacej aktivity

Dvojsemestrálny kurz pre mierne pokročilých a pokročilých, 1 x 3 alebo 1 x 2 vyučovacie hodiny týždenne vo forme skupinového (4 účastníci), „duo/trio“ alebo individuálneho kurzu

Cieľ vzdelávacej aktivity

Zdokonalenie ústneho prejavu, dosiahnutie plynulosti konverzácie v cudzom jazyku s využitím slovnej zásoby z oblasti obchodu. Schopnosť komunikovať na obchodných jednaniach, prezentovať firmu a pod.

Cieľová skupina

Dospelí mierne pokročilí alebo pokročilí, ktorí potrebujú ústne komunikovať v cudzom jazyku pre výkon svojho povolania (manažéri, obchodníci, podnikatelia a pod.)

Požadované vstupné vzdelanie

Nevyžaduje sa.

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže plynule konverzovať v rôznych situáciách spojených s podnikaním, obchodovaním, prezentovaním firmy a pod.

Metódy výučby

Metódy výučby sú zamerané na aktivovanie a povzbudenie účastníkov kurzov, aby prekonali bariéry a svoje znalosti cudzieho jazyka plne využili v konverzácii. Dôraz sa kladie na dialógy v skupine v simulovaných situáciách, v ktorých sa účastníci môžu ocitnúť. Využívajú sa audiokazety, videokazety, CD ale aj iné doplnkové videoprogramy, rozmnožené materiály na povzbudenie študentov. Študenti sú pravidelne ústne testovaní po určitej časti prebraného učiva a na konci každého semestra.

Forma záverečnej skúšky

Záverečná konverzácia v skupine po 2. semestri.
Po úspešnom absolvovaní 2. semestra sa vydáva osvedčenie o absolvovaní 1. a 2. semestra konverzačného kurzu vydané podľa §8 ods. 1 zákona č.368/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v znení zákona č. 567/2001 Z.z.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

2 semestre x 60 vyučovacích hodín
Spolu: 120 vyučovacích hodín

Jazyky

anglický, nemecký, francúzsky, ruský, taliansky, španielsky, slovenský (ako cudzí jazyk)