Informácie o teste

 • Test TSP zodpovedá požiadavkám, ktoré sú uvedené v Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements – Doc 9835.
 • Test TSP kladie dôraz na počúvanie a hovorenie.
 • Test TSP obsahuje nahrávky s rôznymi akcentmi.
 • Test TSP používa 2 metódy skúšania:

a) priama – komunikácia so skúšajúcim,
b) polopriama – komunikácia s použitím audiovizuálnej technológie.

 • Test TSP má 5 časti:
 1. Dialogue – skúšajúci komunikuje s uchádzačom na všeobecné, pracovné a letecké témy,
 2. Interactive problem-solving – uchádzač formou otázok a návrhov reaguje na nerutinné situácie z leteckého prostredia,
 3. Visual Analysis – uchádzač popisuje vizuálne zobrazenie leteckého prostredia a odpovie na otázky, ktoré tématicky s obrázkom súvisia,
 4. Listening Comprehension – uchádzač počúva krátky príbeh z leteckého prostredia a následne ho prerozpráva,
 5. Radiotelephony communication – uchádzač vysvetlí termíny a definície používané v leteckom kontexte; simuluje rádiotelefónu komunikáciu; prečíta a dekóduje správu z leteckého prostredia (METAR, TAF, …),
 • Test TSP trvá približne 30 minút.
 • Test nie je priamo zameraný na preskúšanie gramatiky, čítania alebo písania.
 • Test TSP nehodnotí technické alebo pracovné znalosti.
 • Výsledná známka uchádzača nie je priemer hodnotení v jednotlivých kategóriach ale najnižšia z nich.