Audit jazykových znalostí

V prípravnej fáze jazykového vzdelávania kladieme dôraz na dôslednú analýzu potrieb klienta. Vstupný jazykový audit vychádza zo snahy zostaviť pre Vašu spoločnosť a zamestnancov model jazykového vzdelávania, ktorý bude presne odrážať reálne potreby a bude zohľadňovať úroveň jazykových schopností zamestnancov. Jeho realizácia prispeje k efektívnemu investovaniu prostriedkov do jazykového vzdelávania. Poskytne tiež pevný základ pre budúce komplexné hodnotenie dosiahnutého pokroku.
Ciele jazykového auditu
  • identifikovať požadovanú úroveň jazykových spôsobilostí u jednotlivých skupín pracovníkov
  • popísať špecifické potreby podľa typu práce – napr. obchodná komunikácia, komunikácia s technickým zameraním, ekonomická a manažérska komunikácia a podobne
  • posúdiť momentálnu úroveň jazykových spôsobilostí
  • dodať podklady na definovanie presného rozvrhu jazykového vzdelávania (upresniť počty účastníkov kurzov, veľkosti skupín, tempo a frekvencie výučby, atď.)