Manažment rizika

KURZ ODPORÚČAME
Manažérom všetkých stupňov riadenia a špecialistom z oblasti bezpečnosti práce.

PROGRAM KURZU

 • Úvod do procesu manažérstva rizika
 • Identifikácia a analýza nebezpečenstiev a ohrození
 • Posudzovanie rizika
  • matica posudzovania rizika
  • metodika posudzovania rizika
  • hranice akceptovateľnosti rizika
 • Posudzovanie rizika z pohľadu fyziologickej a psychologickej záťaže
 • Riadenie rizika

ODPORÚČANÝ ROZSAH KURZU
24 hodín

PRÍNOS PRE VÁS
Získate vedomosti a zručnosti pri manažérstve rizíka, oboznámiť sa s európskou a slovenskou legislatívou v rámci posudzovania a riadenia rizika.

FORMA ZÁVEREČNEJ PREZENTÁCIE
Záverečný test